MISIJA:

JPU ,,Boško Buha” je Ustanova koja 30 godina nastoji da uljepša djetinjstvo djeci. Sa mnogo ljubavi i pažnje njeguje i podstiče dječiji svestrani razvoj i priprema za bolji život i obrazovanje.

VIZIJA:

Želimo da kroz partnerski odnos sa roditeljima i lokalnom zajednicom postanemo Ustanova koja će u atmosferi tolerancije, uvažavanja i duha profesionalizma pružiti djeci bogatiju i podsticajniju sredinu za igru, učenje i razvoj.

PRINCIPI:

Razvoj Ustanove zasnivaće se u skladu sa reformom
školstva, na sljedećim preincipima:

1.Princip demokratičnosti i pluralizma;

2.Jednake mogućnosti;

3.Mogućnost izbora i podsticanje nadarenosti;

4.Prnicip saradnje sa životnom sredinom;

5.Princip održavanja balansa izmedju različitih aspekata fizičkog i mentalnog razvoja djeteta.

Poštujući ove principe,postavljeni ciljevi predškolskog vaspitanja i
obrazovanja realizovaće se tako što ćemo, kao i do sada,u narednom periodu:

1. Obogaćivati stvorene uslove za smisaono življenje,učenje i razvoj sve djece;

2. Razvijati djetetovo postignuće i potencijale, sposobnosti i vještine i postizati optimalni sklad medju njima;

3. Razvijati sposobnosti za otkrivanje i ovladavanje sobom,

4. Razvijati odnose i izgradjivati saznanja o drugima;

5. Razvijati sposobnosti međusobnog dogovaranja i uvažavanja razlika

6. Otkrivati svijet i izgrađivati znanja o njemu,

7. Podsticati radoznalost,istrživački duh, maštu i samostlno mišljenje;

8. Razvijati samostalnost kod sticanja higijenskih navika i brigu za zdravlje.

Sve ovo se može realizovati uključivanjem djece u različite programe što ćemo intezivirati u saradnji sa Ministarstvom prosvjete CG. Radićemo na povećanju procenta obuhvaćenosti djece predškolskim vaspitanjem tj. na popularizaciji vrtića i ponudi svih programa koje predviđa Zakon o preškolskom vaspitanju. Sve programe ćemo nastojati da realizujemo u vaspitnim grupama sa optimalnim odnosom broja djece i vaspitača i organizacijom dnevnih aktivnosti u skladu sa demokratizacijom ukupnih odnosa u realnom društvenom kontekstu i u Ustanovi.

Roditelji su već niz godina aktivno uključeni u život i rad Ustanove s obzirom da primjenjujemo način saradnje zasnovan na principima vrtića kao „otvorenog centra“. Saradnja je intezivirana osnivanjem Savjeta roditelja Ustanove a naredni period treba treba da je podspiješi što će se realizovati organizovanjem zajedničkih aktivnosti od uređenja objekata i dvorišta bilo radom bilo donacijama do aktivnog učešća u kulturnim i javnim manifestacijama Ustanove.

Intezivirati i saradnju sa lokalnom upravom a postojeću dobru saradnju sa školama, Domom zdravlja, Centrom za socijalni rad i ostalim predškolskim ustanovama Crne-Gore i dalje nastaviti.

Značajan segment rada i u narednom periodu će biti rad na preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, higijensko –tehničkim uslovima, boljoj opremljenosti Ustanove kao i boljoj materijalnoj osnovi. I ovdje trebamo pomoć i podršku kako roditelja tako i lokalne zajednice i resornog Ministarstva.

Jedna od zanačajnih komponenti rada u vrtiću je pripremanje hrane za djecu. I to je aktivnost kojoj se u narednom periodu mora posvetiti posebna pažnja. S obzirom na promjene koje su neminovne kroz primjenu reforme obrazovnog sistema, nametnuće se potreba racionalnijeg pristupa spremanju hrane, razvijanja i unapređivanja uslova za spremanjem hrane uz uvažavanje i individualnih potreba djece i fleksibilnijeg rasporeda i podjele obroka.

Omogućavanje i rad na permanentnom usavršavanju takođe treba da pred- stavlja značajnu komponentu razvoja ustanove što podrazumjeva praćenje novih saznanja i dostignuća iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Iz svega naprijed pomenutog i još puno toga što može da se realizuje, proizilazi da će rad u narednom periodu biti vrlo složen i da će zahtjevati puno angažovanje sve u cilju obezbjeđivanja održivog razvoja ustanove u uslovima koji su sada.