Odluka o pokretanju nabavke male vrijednosti

Naručilac: JPU „Boško Buha“ Rožaje

Broj: 01-374/1

Datum:  22.06.2020.godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika br.459 od 27.12.2017. godine za sprovođenje nabavke male vrijednosti JPU „Boško Buha“ Rožaje, direktor JPU „Boško Buha“ Rožaje  donosi,

ODLUKU

o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti

  1. JPU „Boško Buha“ Rožaje pokreće postupak nabavke male vrijednosti za nabavku roba – nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe JPU Boško Buha Rožaje za 12 mjeseci, ukupne procijenjene vrijednosti 14999.00 eura sa PDV-om, vrsta postupka- ,,nabavke male vrijednosti“. Sredstva obezbijeđena Budžetom.
  2. Sredstva za javnu nabavku obezbijeđena su i predviđena Planom javnih nabavki broj 02/20 od 06.01.2020 godine na poziciji broj 04.
  3. Uslovi i način plaćanja, bez Avansa, u roku do 30 dana od dana isporuke.
  4. Postupak javne nabavke sprovešće službenik za javne nabavke, rok za sprovođenje postupka javne nabavke je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl. list CG”, br. 42/11 i 57/14, 42/17).

 

Obrazloženje

 

JPU „Bosko Buha“  Rožaje utvrdila je potrebu za nabavkom prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane korisnika za 12 mjeseci. Sredstva za javnu nabavku obezbijeđena su i predviđena Planom javnih nabavki broj   02/20  od 06.01.2020 godine na poziciji broj 04. Procijenjena vrijednost do 14999,00 eura sa PDV-om. Način plaćanja, Bez Avansa, po ispostavljenim fakturama, a na žiro račun odabranog ponuđača, u roku do 30 dana.

Shodno članu 21 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da se postupak javne nabavke određuje prema procijenjenoj vrijednosti javne nabavke,  naručilac se opredijelio za postupak  iz člana 30 ZJN. U skladu sa Pravilnikom za sprovođenje postupaka nabavke male vrijednosti br. 459 od. 27.12.2017. godine postupak nabavke sprovest će Službenik za javne nabavke.

Članom  40 stav 1 i stav 2  Zakona o javnim nabavkama, propisano je da se postupak javne nabavke pokreće odlukom o pokretanju postupka javnih nabavki koja sadrži: podatke o naručiocu; broj pod kojim je javna nabavka upisana u evidenciju; predmet, vrstu postupka i rok za sprovođenje postupka javne nabavke, procijenjenu vrijednost javne nabavke, izvor obezbijeđenih sredstava za javnu nabavku, uslove i način plaćanja ugovorenih obaveza, poziciju iz plana javnih nabavki, obrazloženje i druge podatke od značaja za javnu nabavku; kao i da ovlašćeno lice naručioca, donosi  odluku o pokretanju postupka javne nabavke, te je Predsjednik opštine  odlučio kao u dispozitivu odluke.

                                                                                        Ovlašćeno lice naručioca

                                                                                         Direktor

Mersija Kajević , dipl.prof.

______________________________

M.P.